NottoServed-CL.png

                                                                               我们的使命

 中美服务促进会的使命是:提高中国河南贫困乡村的生活质量。照主耶稣的话:“不是受人的服侍,乃是服侍人”,为福音作见证。

我们的服侍领域是在教育、社区、健康和福音方面,我们称之为“服侍探索”。我们的服侍探索包括几个不同方面:资助贫困家庭的孩子读书;通过夏令营使营员与服导员之间建立关系,一同成长;我们还差派英文老师,提供英文培训和拓展有意义的关系;另外,为那些父母进城打工的留守儿童提供活动。

中美服务促进会是在政府注册的非盈利组织。